JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1525/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. S., proti žalované České republice, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 75/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. března 2007, č. j. 1 Co 67/2007-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolatel podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci v záhlaví označenému, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

26. 2. 2007, č. j. 23 C 75/2006-20, kterým bylo rozhodnuto tak, že žádosti žalobce

o ustanovení zástupce se nevyhovuje a jeho podání ze dne 27. 6. 2006 ve znění podání ze dne 18. 9. 2006 se odmítá, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Protože nebyl zastoupen advokátem ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání, byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2007, č. j. 23 C 75/2006-33, doručeným 9. 6. 2007, vyzván k tomu, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podat ve lhůtě deseti dnů od doručení řádné dovolání, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Protože dovolatel ani poté, kdy naposledy usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2007, č. j. 23 C 75/2006-55, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 1. 2008, č. j. 1 Co 25/2008-70, jež mu bylo doručeno dne 14. 3. 2008, bylo rozhodnuto, že se jeho žádosti o ustanovení zástupce nevyhovuje, uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly, proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2009

JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. June 2009