JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 15/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Ing. L. M. proti žalovaným 1) V. P., 2) J. S., 3) M. V., 4) M. S.,

5) Ing. V. V., 6) A., s.r.o., 7) R.,

8) Mgr. D., 9) JUDr. A. K., 10) J., 11) K.,

12) B. B., 13) E. s.r.o, 14) S., 15) U. U., 16) M.,

17) J. K. I., 18) P. A., o určení neúčinnosti právních úkonů, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 63 C 170/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. dubna 2003, č.j. 8 Co 203/2003-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 2002, č.j.

63 C 170/2002-12, v napadené části, tj. ve výroku I. a II. vůči žalovaným 1. až 6., 8., 9., 15. a 18., kterým bylo podání žalobce došlé soudu dne 4.12.2001 odmítnuto (výrok I.)

a rozhodnuto, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. (výrok II.).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále dovolatel) dovolání, jímž se domáhá jeho zrušení a vrácení věci soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc přezkoumal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále též jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu vydané po 1. 1. 2001 a po řízení provedeném podle Občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru,

že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem) a současně, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal dovolatel dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (notářem), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Okresní soud v Ostravě jej proto usnesením ze dne 5. srpna 2003, č.j. 63 C 170/2002-39, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu deseti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože mu usnesení bylo doručeno dne 14. listopadu 2003, dovolatel výzvě v něm obsažené dosud nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 1, věty druhé, o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání dovolatele – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, jeho účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první a § 151 odst. 1 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. listopadu 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. November 2004