JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1357/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v opatrovnické věci V. D., omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, zastoupeného opatrovníkem Ústavem sociálních služeb, se sídlem v P., a advokátem, o vrácení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 491/97, o dovolání opatrovance proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2005, č. j. 58 Co 404/2005 - 272, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 2. 3. 2005, č. j. 0 P 491/97 - 261, zastavil podle § 96 odst. 1 o. s. ř. za souhlasného stanoviska opatrovníka řízení o návrhu opatrovance V. D. na vrácení způsobilosti k právním úkonům, v níž byl omezen rozsudkem téhož soudu ze dne 3. 3. 2004, sp. zn. P 491/97, a dále rozhodl

o náhradě nákladů řízení.

K odvolání opatrovance Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 8. 2005,

č. j. 58 Co 404/2005 - 272, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal opatrovanec dne 1. 9. 2005 dovolání, doplněné podáním ze dne 14. 9. 2005, které prostřednictvím svého zástupce vzal za souhlasu opatrovníka podáním ze dne 9. 3. 2006, doručeným soudu prvního stupně dne 13. 3. 2006, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. May 2006