JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1339/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce K. F., proti žalovanému K. R., zastoupenému advokátem, o výživné a o stanovení příspěvku na opravu nemovitosti, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 9 C 82/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2001, č. j. 11 Co 106/2001, 11 Co 108/2001-324, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň - město usnesením ze dne 1. září 2000, č. j. 9 C 82/97-238, žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Týž soud usnesením ze dne 15. ledna 2001, č. j. 9 C 82/97-291, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro odvolací řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 8. června 2001, č.j. 11 Co 106/2001, 11 Co 108/2001-324, uvedená usnesení soudu prvního stupně jako věcně správná podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") potvrdil. Toto usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 21. června 2001.

Uvedené usnesení odvolacího soudu žalobce napadl dne 2. července 2001 dovoláním. Požádal současně o to, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupcem advokát. Okresní soud Plzeň - město následně usnesením ze dne 10. prosince 2001, č. j. 9 C 82/97-356, tuto žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Krajský soud v Plzni pak usnesením ze dne 27. února 2002, č. j. 14 Co 63/2002-364b, toto usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrdil.

Usnesením Okresního soudu Plzeň - město ze dne 27. května 2002, které bylo žalobci doručeno dne 11. června 2002, byl dovolatel vyzván, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení si zvolil pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2001, č. j. 11 Co 106/2001, 11 Co 108/2001-324, a proti rozsudku téhož soudu ze dne 13. července 2001, č .j. 11 Co 107/2001-334, zástupce z řad advokátů nebo notářů, a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci s tím, že v téže lhůtě musí být předloženo advokátem sepsané dovolání. Dovolatel byl současně poučen, že pokud této výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude dovolací řízení zastaveno.

Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném jak před novelou tohoto procesního předpisu provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tak i ve znění po této novele předpokládá tzv. povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení především advokátem v případech, kdy sám dovolatel nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Toto povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele je proto řešen postupem podle ustanovení § 104 odst. 2 věta první o. s. ř., tj. výzvou, aby si dovolatel, který podal dovolání sám, v soudem určené lhůtě zvolil řádného zástupce. V případě, že takové výzvě není vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví podle § 243c (resp. § 241b odst. 2) a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.

O takový případ jde v posuzované věci, neboť - jak vyplývá z obsahu spisu - dovolatel, ač nebylo doloženo, že by měl právnické vzdělání, nevyhověl výzvě soudu, aby se v dovolacím řízení nechal vyloženým způsobem zastoupit (toliko v podání ze dne 15. června 2002 setrval na svojí původní žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, o níž však - jak bylo uvedeno výše - již bylo rozhodnuto). Protože tak nebyla splněna zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již zmíněných ustanovení o. s. ř. dovolací řízení zastavit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2002

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 25. September 2002