JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1183/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně M. H., proti žalované V. z. p. ČR, o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 1841/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2005, č. j. 13 Co 68/2005 - 15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 18. 1. 2005, č. j. 33 Nc 1841/2004 - 8, odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. žalobu žalobkyně podanou dne 5. 11. 2005, neboť ani

přes výzvu a poučení soudu neodstranila vady tohoto podání, jímž se řízení zahajuje,

a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 2. 2005, č. j.

13 Co 68/2005 -15, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně prostřednictvím obecného zmocněnce dne 27. 4. 2005 dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že

v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla

při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měla právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 8. 2005, č. j. 33 Nc 1841/2004 - 27, byla žalobkyně vyzvána, aby „ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek podmínky řízení, a to tak, že si zvolí advokáta a doplní své podání o dovolání, sepsané, popřípadě doplněné tímto advokátem“. Současně byla žalobkyně poučena o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě tento nedostatek odstraněn, soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 12. 9. 2005, avšak dosud nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a aniž by doložila, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1

a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. May 2006