JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1178/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyň 1) A. K.,

2) V. H., 3) Z. P., všech zastoupených

advokátkou, proti žalované J.-T. s. r. o., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 12 C 157/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2005, č. j. 13 Co 77/2004 - 338, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 2. 9. 2003, č. j. 12 C 157/98 - 291, určil, že „podílovými spoluvlastníky k nemovitostem a to objektu bydlení č. p. 310

na pozemku p. č. st. pl. 331 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr č. 682/2, zapsané na LV č. 1418 pro k. ú. a obec L., je A. K. k ideálním 14/36 vzhledem k celku, V. H. k ideálním 5/36 vzhledem k celku a Z. P. k ideálním 5/36 vzhledem k celku nemovitostí“, a že „podílovými spoluvlastníky pozemku st. plocha parc. č. 331 - zastavěná plocha, zapsaná na LV č. 1771 pro obec a k. ú. L., jsou A. K. k ideálním 14/36 vzhledem k celku a Z. P. k ideálním 5/36 vzhledem k celku nemovitostí“, zamítl návrh žalobkyň na vydání předběžného opatření a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 10. 2005, č. j. 13 Co 77/2004 - 338, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujících výrocích o určení vlastnictví k označeným nemovitostem potvrdil, ve výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a

o soudním poplatku z odvolání.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, v němž namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo

ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení rozsudku odvolacího soudu - plyne, že tehdejší zástupkyni žalované byl rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne

6. 10. 2005, č. j. 13 Co 77/2004 - 338, doručen dne 16. 11. 2005. Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná prostřednictvím svého zástupce k poštovní přepravě dne 19. 1. 2006.

V dané věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení rozsudku odvolacího soudu (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 16. 11. 2005 (středa), a skončila dne 16. 1. 2006 (pondělí). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání žalované bylo podáno až po marném uplynutí zákonné lhůty k dovolání. Proto bylo dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první a § 218a

o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná s ohledem

na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyním

v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. May 2006