JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1036/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Juraje Malika a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce J. V., proti žalované E. V., o povinnosti žalované strpět vyplacení již splatného vkladu ve výši 85.000,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 Nc 152/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 1edna 2001, č. j. 4 Cmo 389/2000-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením v záhlaví uvedeným potvrdil k odvolání žalobce usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 10. 2000, č.j. Ro 3450/2000-6, jímž tento soud vyslovil svoji věcnou nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena příslušnému Okresnímu soudu v Karlových Varech.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.

Při posuzování dovolání vycházel Nejvyšší soud, který je podle § 10a o. s. ř. dovolacím soudem, z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů. V dalším textu použitá zkratka „o. s. ř. proto znamená občanský soudní řád ve znění platném před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Nejvyšší soud České republiky po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalobce nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o. s. ř., účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání, buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o. s. ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o. s. ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (tj. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o. s. ř., vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto ve výzvě ze dne 17. 4. 2001, č.j. Ro 3450/2000-26, žalobce mimo jiné poučil, že musí být zastoupen advokátem, k jehož zajištění mu určil lhůtu do 30. 5. 2001 a upozornil ho, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla žalobci doručena dne 19. 4. 2001, dosud jí nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé, o. s. ř., nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř., zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, věty první, o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2001

JUDr. Juraj M a l i k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. July 2001