JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 95/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. dubna 2002 dovolání podané obviněnými 1) J. M. a 2) M. S. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 7 To 367/2001, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 T 694/2000, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obou obviněných o d m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 1 T 694/2000 byli obvinění J. M. a M. S. uznáni vinnými trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Obviněnému J. M. byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Obviněnému M. S. byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 7 To 367/2001 byl výše citovaný rozsudek soudu I. stupně zrušen ve výroku o trestu obviněného J. M. Znovu bylo rozhodnuto tak, že tomuto obviněnému byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody. Jinak zůstal rozsudek Okresního soudu v Hodoníně nedotčen.

Oba obvinění podali prostřednictvím svých obhájců proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé (rozhodnutí uvedené v § 265a odst. 2 tr. ř.), jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001. Časová působnost trestního řádu, včetně jeho novel, je ovládána zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona, který je účinný v době řízení. Trestní stíhání obviněných J. M. a M. S. pravomocně skončilo dnem vyhlášení rozhodnutí odvolacího soudu, k němuž došlo dne 20. 12. 2001, tedy před účinností zákona č. 265/2001 Sb. V té době tedy pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno pouze dvěma mimořádnými opravnými prostředky, a to stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. a návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř.

Ze závěrečných a přechodných ustanovení čl. II. zák. č. 265/2001 Sb. je zřejmé, že tento zákon neobsahuje žádnou výjimku, podle které by bylo možno dovolání jako nově zavedený opravný prostředek aplikovat na rozhodnutí, která nabyla právní moci za účinnosti dřívějšího trestního řádu. Z toho vyplývá, že dovolání je přípustné pouze tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Nejvyšší soud tedy v trestní věci obviněných J. M. a M. S. neshledal splnění zákonných podmínek pro přípustnost podaných dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. Rozhodl proto v neveřejném zasedání /§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř./ tak, že se dovolání obou obviněných podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítají, neboť nejsou přípustná.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2002

Předseda senátu:

Mgr. Josef Hendrych

Vypracovala:

JUDr. Blanka Roušalová

Vydáno: 29. April 2002