JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 914/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. srpna 2006 o dovolání podaném J. N., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích sp. zn. 13 To 351/2005 ze dne 18. 10. 2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 1 T 35/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 1 T 35/2005 ze dne 27. 6. 2005 byl dovolatel uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 trestního zákona pro skutky podrobně popsané ve výrokové části citovaného rozsudku. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let s tím, že mu bylo uloženo, aby v průběhu takto stanovené zkušební doby podle svých sil nahradil způsobenou škodu. Dále bylo rozhodnuto také o vznesených nárocích na náhradu škody.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku J. N. podal, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, a to usnesením pod sp. zn. 13 To 351/2005 ze dne 18. 10. 2005, jímž podané odvolání podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) jako nedůvodné zamítl.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podal J. N. prostřednictvím svého obhájce dovolání, které podal cestou poštovní přepravy dne 16. 5. 2006, což je také vyznačeno na příslušné obálce poštovního úřadu Praha, která je také součástí spisu Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 1 T 35/2005. Z uvedeného spisového materiálu je také zřejmé, že citované usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích bylo dovolateli doručeno dne 15. 3. 2006 (středa), jeho obhájci dne 9. 3. 2006, příslušnému státnímu zástupci dne 8. 3. 2006, když předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 10. 2005. Na uvedené skutečnosti poukázala ve svém písemném vyjádření i státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. V předmětné věci takto zákonem vymezená lhůta uplynula jejím posledním dnem, kterým byl den 15. 5. 2006 (pondělí). S ohledem na již uvedené, kdy předmětné dovolání bylo podáno k poštovní přepravě dne 16. 5. 2006, bylo takto podáno po uplynutí zákonné lhůty předepsané pro podání dovolání.

S poukazem na uvedené skutečnosti potom Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, jako dovolání, které bylo podáno opožděně. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 9. srpna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka

Vydáno: 09. August 2006