JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 749/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 28. srpna 2008 v řízení o dovolání, které podal obviněný J. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. 2 To 131/2007, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 T 10/2002, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného J. K.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. K. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2007, č. j. 2 To 131/2007-3245, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2007, č. j. 50 T 10/2002-3042.

Poté, co věc byla dne 6. 6. 2008 předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněný vzal své dovolání v celém rozsahu, a to včetně jeho doplnění, výslovným prohlášením zpět, a to písemným podáním doručeným osobně na podatelnu Nejvyššího soudu dne 28. 8. 2008. Podání stejného obsahu přijal Nejvyšší soud téhož dne i telefaxem (§ 59 odst. 1 věta druhá tr. ř.).

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty první osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler

Vydáno: 28. August 2008