JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 69/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. dubna 2002 dovolání podané obviněným J. K. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. 10 To 394/2001, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 T 30/2001, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 T 30/2001 podal obviněný J. K. prostřednictvím svého obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. 10 To 394/2001, jímž bylo jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29. 6. 2001, sp. zn. 2 T 30/2001.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé (rozhodnutí uvedené v § 265a odst. 2 tr. ř.), jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek bylo do trestního řádu zavedeno zákonem č. 265/2001 Sb., jenž nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002. Časová působnost trestního řádu, včetně jeho novel, je ovládána zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona, který je účinný v době řízení. Trestní stíhání obviněného J. K. probíhalo a pravomocně skončilo dnem vyhlášení usnesení odvolacího soudu před účinností zákona č. 265/2001 Sb., tj. před 1. 1. 2002. V té době tedy pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno pouze dvěma mimořádnými opravnými prostředky, a to stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. a návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř.

Ze závěrečných a přechodných ustanovení čl. II. zák. č. 265/2001 Sb., je zřejmé, že tento zákon neobsahuje žádnou výjimku, podle které by bylo možno dovolání jako nově zavedený opravný prostředek aplikovat na rozhodnutí, která nabyla právní moci za účinnosti dřívějšího trestního řádu. Z toho vyplývá, že dovolání je přípustné pouze tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Z uvedeného vyplývá jediný možný závěr, že dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé uvedené v ustanovení § 265a odst. 1, 2 tr. ř. jen v případě, že toto rozhodnutí bylo vydáno soudem ve druhém stupni za účinnosti novely trestního řádu, tj. po 1. 1. 2002, kterou bylo dovolání do systému opravných prostředků zavedeno.

Nejvyšší soud tedy v trestní věci obviněného J. K. neshledal splnění zákonných podmínek pro přípustnost podaného dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. Rozhodl proto v neveřejném zasedání /§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř./ tak, že se toto dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítá, neboť není přípustné.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2002

Předseda senátu:

Mgr. Josef Hendrych

Vypracovala:

JUDr. Blanka Roušalová

Vydáno: 17. April 2002