JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 240/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. července 2002 dovolání podané obviněným Ing. R. T., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 3 To 617/2001, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 2 T 24/99, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 5. 2001, sp. zn. 2 T 24/99 byl obžalovaný Ing. R. T. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b)tr. zákona a byl za to odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zákona podmíněně odložen na zkušební dobu dva a půl roku. Dále mu byl podle § 53 odst. 1 tr. zákona a § 54 odst. 1 tr. zákona uložen peněžitý trest ve výši 10.000,- Kč a pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody.

O odvolání podaném jednak obviněným Ing. R. T. a v části dotýkající se spoluobžalované J. P., nyní T. státním zástupcem v její neprospěch rozhodoval jako soud odvolací Krajský soud v Ostravě, který usnesením ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 3 To 617/2001 obě podaná odvolání podle § 256 tr. řádu zamítl.

S poukazem na dodržení lhůty uvedené v ustanovení § 265e odst. 1, 2 tr. řádu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce v předmětné věci dovolání, které opírá o důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V petitu dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v části výroku, jíž bylo podle § 256 tr. řádu jeho odvolání zamítnuto a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací, dříve, než se mohl zabývat obsahem a argumentací podaného dovolání, musel zkoumat, zda v dané věci jsou splněny podmínky jeho přípustnosti (§ 265a tr. řádu).

K problematice přípustnosti dovolání je nutno konstatovat, že institut dovolání, jako nově koncipovaný mimořádný opravný prostředek, byl začleněn do trestního řádu novelou účinnou od 1. 1. 2002 (zák. č. 265/2001 Sb.). Ze závěrečných a přechodných ustanovení čl. II zák. č. 265/2001 Sb. je zřejmé, že tento zákon neobsahuje žádnou výjimku, podle které by bylo možno dovolání, jako nově zavedený opravný prostředek, aplikovat i na ta rozhodnutí, která nabyla právní moci za účinnosti předchozího trestního řádu. Z toho tedy vyplývá, že dovolání je přípustné pouze tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí napadené dovoláním se stalo pravomocným za účinnosti trestního řádu ve znění před novelou provedenou zák. č. 265/2001 Sb. (dne 27. 11. 2001) a časová působnost trestního řádu se řídí zásadou, podle níž se procesní úkony v průběhu trestního řízení provádějí podle trestního řádu účinného v době, kdy je úkon prováděn (o možnosti podat dovolání nemohl být obžalovaný ani poučen, neboť tento mimořádný opravný prostředek nebyl součástí trestního řádu v době rozhodování odvolacího soudu), lze dovodit jediný možný závěr, že dovoláním lze napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé jen v případě, že toto rozhodnutí bylo soudem druhého stupně vydáno za účinnosti novely trestního řádu (zák. č. 265/2001 Sb.), tj. po 1. 1. 2002.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že v projednávané věci nejsou splněny podmínky, které by zakládaly přípustnost dovolání podle § 265a odst. 1 tr. řádu, a proto v neveřejném zasedání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu dovolání obviněného Ing. R. T. jako nepřípustné odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 10. července 2002

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h

Vydáno: 10. July 2002