JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1537/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2006 o dovolání podaném F. H., proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 7 To 118/2006 ze dne 1. 6. 2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 1 T 235/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 1 T 235/2005 ze dne 27. 2. 2006 byl dovolatel uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 trestního zákona (dále jen tr. zák.), když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, když výkon takto uloženého trestu mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku a dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání spojeného s hmotnou odpovědností na dobu dvou let a bylo též rozhodnuto o vzneseném nároku na náhradu škody.

V předmětné věci podal F. H. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Brně usnesením sp. zn. 7 To 118/2006 ze dne 1. 6. 2006 tak, že je jako nedůvodné podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl.

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal F. H. dovolání a to včas, prostřednictvím svého obhájce a za splnění i všech dalších, pro podání dovolání zákonem vyžadovaných náležitostí, když za dovolací důvod označil ten, který je uveden v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V důvodech tohoto svého mimořádného opravného prostředku uvedl, že provedeným dokazováním v řízení před soudy nebyla učiněna taková skutková zjištění, že by spáchal skutek, který je mu kladen za vinu. V této souvislosti poukázal na to, že soudy svá rozhodnutí opřely pouze o výpověď svědkyně M. Ch., která je zaměstnankyní poškozeného a které bezvýhradně (vzdor jeho námitkám) uvěřily. Poukázal i na důvody, ze kterých se přihlašoval na pokladnách i na to, že v některých případech uvedených jako jeho vstup do pokladny na pracovišti nebyl. Pokud byl viděn svědkyní v době, kdy si bral peníze z pokladny do kapsy, tak jenom proto, že je chtěl rozměnit. Svědecké výpovědi J. K. a F. Š. nejsou podpořeny videozáznamem z bezpečnostní kamery. Poukázal i na to, že nebyl soudy akceptován jeho návrh na výslech dvou jím označených řadových zaměstnanců poškozeného, ze kterých by měla být zjištěna praxe, jakou bylo postupováno při nakládání s pokladnami a přístupu k nim, když k prověření pokladního systému poškozeného měl být přibrán i znalec. V uvedených skutečnostech pak spatřuje nesprávné právní posouzení soudy shledaného skutku s tím, že pokud by bylo přisvědčeno jeho obhajobě a skutek byl takto posouzen správně, měl být obžaloby dle ustanovení § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn, když takový postup navrhl i dovolacímu soudu poté, co zruší podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadené rozhodnutí.

K podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky s tím, že žádnou z jeho námitek není naplněn dovolací důvod spočívající v nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Z rozhodnutí soudů potom plyne, že ty po zhodnocení provedených důkazů vycházely z konkrétně učiněných skutkových zjištění, což ve svých rozhodnutích vyložily a odůvodnily, a o které také opřely právní posouzení skutku jako trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. V těchto souvislostech přitom nelze dospět k závěru, že by mezi učiněnými skutkovými zjištěními a jejich následným hodnocením existoval extrémní nesoulad. Proto také navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Na tomto místě je nutno připomenout, že dovolání je mimořádný opravný prostředek a jako takový ho lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř. Je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té které věci je právě tím, který je možno považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, kdy bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum napadeného rozhodnutí. Důvod dovolání vymezený ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Poukazem na uvedený dovolací důvod se nelze v zásadě domáhat přezkoumání učiněných skutkových zjištění, pokud tato jsou takového druhu a rozsahu, že na jejich základě lze přijmout adekvátní právní závěry. Skutkový stav je tak při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny v souvislosti s provedeným dokazováním a následně právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

V dané věci z hlediska popisu napadeného skutku, který je obsažen v příslušném výroku rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolatel namítl, že soudy bezvýhradně uvěřily označeným výpovědím svědků, aniž by vzaly v úvahu jeho námitky vznesené v rámci obhajoby. Z této skutečnosti potom dovozuje svou nevinu s tím, že takto provedeným dokazováním a z něho plynoucích skutkových zjištění nebylo prokázáno, že spáchal skutek, ve kterém byl posléze soudy shledán trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. Oba soudy však zejména i v důvodech přijatých rozhodnutí přesvědčivě vysvětlily, z jakých důkazů při svých právních úvahách vycházely, zabývaly se zejména podrobně i výpověďmi označených svědků a jejich přesvědčivostí při nepochybné existenci manka na straně poškozeného. Stejně přiléhavě vysvětlily i to, proč odmítly provést další důkazy navrhované dovolatelem se správným odkazem na jejich nadbytečnost.

S poukazem na uvedené i na argumentaci uplatněnou dovolatelem tak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout, jako dovolání podané z jiného důvodu než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 20. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka

Vydáno: 20. December 2006