JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1521/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2006 dovolání obviněného J. O., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. 3 To 179/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 T 135/2005, a rozhodl takto:

Dovolání J. O. se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 12 T 135/2005, byl obviněný J. O. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, a byl podle § 234 odst. 1 tr. zákona odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zákona byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 2 let.

Podkladem výroku o vině se stalo zjištění soudu prvního stupně, že obviněný dne 10. 12. 2004 okolo 12.00 hod. v O., v kanceláři administrativní budovy, uchopil pravou rukou za bundu v oblasti hrudníku poškozeného S. P. a vytáhl jej z kanceláře na chodbu budovy, kde jej opakovaně, nejméně 2x, udeřil pěstí do nosu, načež mu přetáhl přes hlavu bundu, kterou mu stáhl, a poté, co bunda upadla na zem, poškozenému z bundy odcizil finanční hotovost ve výši 95.200,- Kč, kterou měl jmenovaný v bundě uschovánu a jež patřila M. P., přičemž tímto jednáním způsobil poškozenému tržnou ránu v oblasti kořene nosu.

Uvedený rozsudek nenabyl bezprostředně právní moci, neboť proti němu podal obviněný odvolání, kterým se zabýval ve veřejném zasedání konaném dne 18. 4. 2006 Krajský soud v Ostravě. Ten svým usnesením sp. zn. 3 To 179/2006 odvolání obviněného podle § 256 tr. řádu zamítl.

Prostřednictvím své obhájkyně podal obviněný ve lhůtě podle § 265e tr. řádu proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě dovolání, ve kterém napadá výrok o vině odsuzujícího rozsudku s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku opakuje argumenty ze své předchozí obhajoby, tedy především že se žalovaného trestného činu nedopustil. K tomu uvádí vlastní verzi skutkového děje, vyslovuje nesouhlas s rozsahem dokazování a hodnocením provedených důkazů (svědeckých výpovědí) soudem a zpochybňuje věrohodnost svědků. Má za to, že v dané věci jsou důvodné pochybnosti o jeho vině a že soud dospěl ke svému závěru na základě nesprávného právního posouzení skutku, když nebylo prokázáno, že by se obviněný dopustil trestného činu loupeže.

V petitu svého dovolání proto navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a aby věc přikázal soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

K podanému dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Konstatuje, že podané dovolání napadá výlučně skutková zjištění soudu, což se neslučuje s uplatněným dovolacím důvodem. Proto navrhuje, aby podané dovolání bylo podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest a soudem druhého stupně byl zamítnut jeho řádný opravný prostředek. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněný dovolací důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (§ 265i odst. 3 tr. řádu).

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán tehdy, jestliže je napadené rozhodnutí založeno na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V posuzovaném případě je zcela zjevné, že výše uvedený dovolací důvod byl obviněným v jeho mimořádném opravném prostředku uplatněn ryze formálně, aniž by tomuto dovolacímu důvodu obsah námitek obviněného jakýmkoliv způsobem odpovídal.

Z námitek dovolatele je totiž zřejmé, že jejich smyslem je revize a přehodnocení samotných skutkových zjištění soudu a teprve v závislosti na tom i přehodnocení právního posouzení. I když formálně se dovolatel odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu snaží vyvolat dojem, že namítá pochybení soudů při právním posouzení skutku, jde fakticky o námitky proti rozsahu dokazování a především proti způsobu hodnocení důkazů v rámci zjišťování skutkového stavu.

Dovolání jako specifický druh mimořádného opravného prostředku však není určeno k přezkumu skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně, dovolací soud není soudem třetí instance, naopak skutková zjištění jsou pro dovolací soud závazná. Jejich revize se v řízení o dovolání jako mimořádném opravném prostředku svého druhu nelze domáhat s odkazem na žádný ze zákonných dovolacích důvodů uvedených v ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu.

Za takového stavu věci nezbylo Nejvyššímu soudu než konstatovat, že dovolání bylo podáno z jiného než z některého ze zákonných dovolacích důvodů.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že obsah dovolání není v souladu s uplatněným dovolacím důvodem, jakož ani s jiným ze zákonných důvodů uvedených v zákoně, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání J. O. odmítá. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 20. prosince 2006

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h

Vydáno: 20. December 2006