JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1141/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. října 2008 ve věci dovolání obviněného Z. T., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 6 To 69/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 50/2007, podle § 31 odst. 1 tr. ř. takto:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je soudkyně JUDr. Eva Dvořáková v y l o u č e n a z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1141/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. T. podal prostřednictvím svého obhájce dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 6 To 69/2008, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 6 T 50/2007.

Dovolacím soudem je podle § 265c tr. ř. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), u něhož je předmětná trestní věc vedena pod sp. zn. 3 Tdo 1141/2008. Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu byla věc jmenovaného obviněného určena k projednání a rozhodnutí senátu č. 3, jehož členkou je podle Rozvrhu práce Nejvyššího soudu České republiky na dobu od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 i JUDr. Eva Dvořáková.

Ze shora citovaného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 je zřejmé, že v označené věci rozhodoval v prvním stupni jako samosoudce Mgr. Michal Dvořák. Podle písemného vyjádření soudkyně JUDr. Evy Dvořákové je soudce Mgr. Michal Dvořák jejím synem.

Z ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. také vyplývá, že z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Účelem citovaného ustanovení je upevnit důvěru procesních stran i veřejnosti v nestrannost soudního rozhodování. To znamená, že zákon v taxativně vymezených případech připouští výjimku ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, tak jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Na principu zákonného soudce by nepochybně nebylo možné trvat v případě, že by mohly vzniknout pochybnosti o nezaujatém a nestranném (spravedlivém) rozhodování.

V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že blízký příbuzenský vztah mezi samosoudcem Obvodního soudu pro Prahu 4 a členkou senátu Nejvyššího soudu rozhodujícími v téže trestní věci je současně poměrem mezi orgány činnými v trestním řízení předpokládaným ustanovením § 30 odst. 1 tr. ř. a v tomto smyslu i důvodem vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení.

S přihlédnutím ke shora uvedenému rozhodl Nejvyšší soud podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že členka senátu tohoto soudu JUDr. Eva Dvořáková je z důvodu uvedeného v ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve shora označené věci vedené u Nejvyššího soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler

Vydáno: 22. October 2008