JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1054/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. září 2008 o dovolání I. N., proti usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 To 172/2008 ze dne 22. 4. 2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 7 T 180/2007, takto:

Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 To 172/2008 ze dne 22. 4. 2008 zrušuje.

Podle § 265k odst. 2 trestního řádu se zrušují také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 trestního řádu se Krajskému soudu v Plzni přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Chebu sp. zn. 7 T 180/2007 ze dne 4. 3. 2008 byla dovolatelka I. N. uznána vinnou trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona (dále jen tr. zák.), když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený trestný čin byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem tohoto trestu na dobu dvou let. Dále jí byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu šestnácti měsíců.

V předmětné věci podala I. N. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením sp. zn. 7 To 172/2008 ze dne 22. 4. 2008 tak, že je podle § 253 odst. 1 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl jako podané opožděné.

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podala I. N. dovolání, a to jako osoba oprávněná, včas, prostřednictvím své obhájkyně a za splnění i všech dalších, pro podání dovolání zákonem vyžadovaných náležitostí, když za dovolací důvod označila ten, který je uveden v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. V důvodech tohoto svého mimořádného opravného prostředku uvedla, že odvolací soud své (citované) rozhodnutí odůvodnil tím, že předmětné odvolání v posuzované věci bylo obhájkyní dovolatelky doručeno osobně Okresnímu soudu v Chebu dne 27. 3. 2008, a tedy den následující po uplynutí zákonné lhůty k jeho podání (předmětný rozsudek soudu prvního stupně byl dovolatelce i její obhájkyni doručen shodně dne 18. 3. 2008). V uvedeném směru však v rámci svého dovolání poukázala dovolatelka zejména na to, že předmětné odvolání bylo Okresnímu soudu v Chebu zasláno prostřednictvím telefaxu (její obhájkyní) již dne 26. 3. 2008 (a tedy ve lhůtě pro podání odvolání) a originál tohoto podání byl obhájkyní dovolatelky následující den osobně podán obhájkyní dovolatelky u Okresního soudu v Chebu. Dodala, že zmíněné telefaxové podání bylo soudu doručeno (dle evidence příslušné advokátní kanceláře) dne 26. 3. 2008 v 18,06 hodin, přičemž z potvrzení o tomto telefaxovém podání zjevně plyne, že bylo podáno dne 26. 3. 2008 v 18,06 hod. a na faxové číslo Okresního soudu v Chebu 354475113 byly takto odeslány tři strany textu. Poukázala i na to, že kopie uvedeného telefaxového podání je založena i v soudním spisu Okresního soudu v Chebu sp. zn. 7 T 180/2007, a to nesprávně v obalu „přílohy“. Na základě uvedených skutečností je tak zřejmé, že při podání předmětného odvolání byla ze strany dovolatelky dodržena lhůta pro podání. Proto také navrhla, aby dovolací soud zrušil napadené (citované) usnesení Krajského soudu v Plzni a současně aby v souladu s ustanovením § 265o tr. ř. rozhodl o odkladu výkonu napadeného rozhodnutí stran uloženého trestu zákazu činnosti.

K takto podanému dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství České republiky s tím, že výhrady uplatněné v rámci podaného dovolání naplňují zvolený dovolací důvod (§ 265b odst. 1 písm. l/ tr. ř.), avšak podle zjištění Okresního státního zastupitelství v Chebu ze spisových materiálů plyne, že lhůta k podání odvolání stanovená podle § 248 tr. ř. uplynula dne 26. 3. 2008 a jediné odvolání nacházející se v příslušném trestním spisu je písemné podání ze dne 27. 3. 2008, které bylo podáno Okresnímu soudu v Chebu osobně obhájkyní obviněné (dovolatelky) s tím, že žádné odvolání učiněné faxem se ve spisu nenachází. S ohledem na uvedené proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné.

Na tomto místě je nutno opakovaně připomenout, že dovolání je mimořádný opravný prostředek a jako takový ho lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř. Je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té které věci je právě tím, který je možno považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, když bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum napadeného rozhodnutí. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán v případech, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g), aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k). V posuzovaném případě dovolatelka tvrdí, že byl zamítnut jeho řádný opravný prostředek (odvolání) proti rozsudku prvního stupně, aniž by k takovému postupu byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem, když odvolací soud podle § 253 odst. 1 tr. ř. nesprávně podané odvolání zamítl jako podané opožděně. Takto vznesená námitka je z hlediska uplatněného dovolacího důvodu nejen právně relevantní, ale i důvodná. To především proto, že (jak zjistil dovolací soud) ze spisu Okresního soudu v Chebu sp. zn. 7 T 180/2007, v jehož rámci byl vydán citovaný (odsuzující) rozsudek týkající se dovolatelky, je v jeho přílohové části skutečně založen doklad v podobě telefaxového podání, jehož obsahem jsou tři strany textu adresované Krajskému soudu v Plzni, prostřednictvím Okresního soudu v Chebu a označené jako odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 4. 3. 2008, sp. zn. 7 T 180/2007. Z údajů v textu obsažených je na jeho první straně označeno, že je odesílán JUDr. B., advokátkou, uvedené tel. č. s datem 26. březen 2008 a časem, který je na první straně označen 06,07 PM (tedy 18,07 hodin), na straně druhé 06,06 PM (18,06 hodin) a na straně třetí 06,10 PM (18,10 hodin). Je přitom nesporné, že z již konstatovaných skutečností byl posledním dnem lhůty k podání odvolání v předmětné věci den 26. 3. 2008. Přitom podle takto zjištěného telefaxového podání je zjevné, že se jedná o podané odvolání, přičemž odvolání je účinně podáno i telefaxem (viz rozh. R 10/2004 SbRt.). Skutečností zůstává, že odvolací soud v předmětné věci v rámci odůvodnění svého (napadeného) rozhodnutí se o uvedeném telefaxovém podání nezmiňuje. Pokud ovšem bylo toto podání do spisu nesprávně založeno (do příloh) a zjevně nebylo ani žurnalizováno nelze tuto skutečnost (za předpokladu, že uvedené podání skutečně bylo uvedeným způsobem odesláno) přičítat k tíži dovolatelky a věc uzavřít tím, že odvolání bylo podáno opožděně a v tomto smyslu rozhodnout. Vzhledem k uvedenému proto dovolací soud dospěl k závěru, že (jak již uvedeno) je podané dovolání důvodné, když v posuzované věci byl naplněn zvolený dovolací důvod, když podle § 253 odst. 1 tr. ř. byl zamítnut řádný opravný prostředek (odvolání) dovolatelky, aniž byly splněny procesní podmínky pro takové rozhodnutí. Proto také zrušil napadené (citované) usnesení Krajského soudu v Plzni, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a Krajskému soudu v Plzni přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V tomto směru se bude především zabývat zmíněným a popsaným telefaxovým podáním, jeho samotnou existencí i tím, zda bylo skutečně popsaným způsobem podáno a příslušným soudem přijato, včetně údajů v něm obsažených a skutečnosti, že nebylo řádným způsobem zařazeno do příslušného spisu (žurnalizováno) a nacházelo se v jeho přílohové části. Pokud zjistí, že toto telefaxové podání bylo podáno řádným způsobem a bude vycházet z údajů v něm uvedených (tak jak jsou zachyceny na tom, které je součástí přílohy spisu) a bude konstatovat, že takto podané odvolání v předmětné věci bylo podáno včas, věcně ho projedná a rozhodne o něm. Nutno uzavřít, že při novém rozhodování bude odvolací soud vázán právním názorem, který v tomto usnesení vyslovil Nejvyšší soud České republiky (§ 265s odst. 1 tr. ř.).

Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. dovolací soud toto rozhodnutí přijal v neveřejném zasedání, když s ohledem na jeho obsah již dále nerozhodoval o žádosti dovolatelky o odklad výkonu napadeného rozhodnutí.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 24. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka

Vydáno: 24. September 2008