JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 990/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadce B. F., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 59 K 16/99, o schválení zprávy o dosavadních výsledcích konkursu a o zrušení konkursu, o dovolání konkursní věřitelky JUDr. E. K., advokátky, jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně V. P., a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. ledna 2006, č. j. 1 Ko 383/2005-1384 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2006, č. j. 1 Ko 235/2006-1432 takto:

Věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Odo 990/2006 a 29 Cdo 3141/2008 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. 29 Odo 990/2006.

O d ů v o d n ě n í :

U Nejvyššího soudu je pod sp. zn. 29 Odo 990/2006 vedeno dovolání konkursní věřitelky JUDr. E. K. (jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně V. P., a. s.) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. ledna 2006, č. j. 1 Ko 383/2005-1384 (týkajícímu se schválení zprávy o dosavadních výsledcích konkursu).

Pod sp. zn. 29 Cdo 3141/2008 je u Nejvyššího soudu dále vedeno dovolání téže konkursní věřitelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2006, č. j. 1 Ko 235/2006-1432 (týkajícímu se zrušení konkursu na majetek úpadce).

Vzhledem k obsahové provázanosti obou věcí a totožnému dovolateli pak Nejvyšší soud obě dovolací řízení spojil ke společnému řízení pod sp. zn. 29 odo 990/2006 (§ 243c a § 112 občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. července 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 29. July 2008