JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 978/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně G. M. B., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému D. P., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 3,935.185,-Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 Cm 77/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. listopadu 2005, č. j. 7 Cmo 240/2005-225, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 9.014,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 5. května 2008, došlým Nejvyššímu soudu 20. května 2008, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit žalobkyni její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 7.500,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. srpna 2006, z paušální náhrady 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném k témuž datu, a z náhrady za 19% daň z přidané hodnoty (ve výši 1.439,- Kč), a celkem činí 9.014,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 22. května 2008

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. May 2008