JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 942/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce JUDr. P. F., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadkyně M., s. r. o., zastoupeného JUDr. L. K., advokátem, proti žalovanému JUDr. D. S., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně M. c. s. a. s., zastoupeného JUDr. P. S., advokátkou, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn., 55 Cm 169/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. prosince 2005, č. j. 3 Cmo 18/2004-227, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podal žalovaný dovolání, které vzal posléze - podáním došlým soudu 3. prosince 2009 - zcela zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007.

K absenci výroku o nákladech dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. O těchto nákladech rozhodne v konečném rozhodnutí o věci soud prvního stupně.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 16. December 2009