JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 821/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelů a) Ing. R. P., zastoupeného advokátem, b) Mgr. Ing. H. T., c) Mgr. Ing. A. T., a d) Mgr. Ing. B. K., za účasti 1) S. a. s., 2) Ing. E. V., 3) Ing. P. K., 4) Doc. Ing. J. Š., DrSc., a 5) Ing. M. K., o změnu zápisu v obchodním rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1462, o dovolání všech navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. srpna 2005, č. j. 14 Cmo 78/2005 - 1578, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podali všichni navrhovatelé dovolání, které následným podáním datovaným 4. prosince 2007, doručeným Nejvyššímu soudu dne 5. prosince 2007, vzali zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly (a nadto se podáními, doručenými Nejvyššímu soudu současně se zpětvzetím dovolání, nároku na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdali).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. January 2008