JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 82/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce P. P., proti žalovanému L.K., o zaplacení částky 31.040,- Kč s přísl., k dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 10. 2000, čj. 17 Co 372/99 - 41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 20. 10. 2000, čj. 17 Co 372/99 - 41, změnil rozsudek Okresního soudu Jablonci nad Nisou ze dne 29. 4. 1998, čj. 11 C 68/98 - 16, tak, že žalobu, kterou se žalobce domáhal zaplacení částky 31.040,- Kč s 19 % úrokem z prodlení od 14. 11. 1995 do zaplacení zamítl a dále odvolací soud rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

V odůvodnění rozsudku odvolací soud zejména uvedl, že na základě provedeného dokazování a z něj vyplývajícího skutkového stavu dospěl k závěru, že nebyl prokázán vznik smlouvy o dílo, na jejímž základě se žalobce domáhal zaplacení ceny díla ve výši 31.040,- Kč za provedenou opravu střechy, neboť nedošlo k dohodě o předmětu díla ani o jeho ceně.

Vzhledem k tomu odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, jak bylo uvedeno výše a dále konstatoval, že žalovanému v důsledku opravy střechy nevzniklo ani bezdůvodné obohacení, neboť není vlastníkem nemovitosti, na níž byla oprava provedena.

Dovoláním ze dne 20. 12. 2000 napadl žalobce výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v celé rozsudku s tím , že dovolání je přípustné podle ust. § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a bylo podáno z důvodu dle ust. § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.

V dovolání žalobce v podrobnostech zejména uvedl, že pro smlouvu o dílo není obligatorně stanovena písemná forma a podstatné náležitosti této smlouvy byly poté dohodnuty ústně, protože v objednávce (písemné) byl rozsah prací vymezen obecně. Jako cena díla byla účtována cena, která se obvykle platila za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy, a to v souladu s ust. § 546 odst. 1 obch. zákoníku, neboť účastníci konkludentně uzavřeli smlouvu bez určení ceny dle § 536 odst. 3 obch. zákoníku.

Dovolatel tedy navrhuje, aby dovolací soud podle § 243b o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud posoudil dovolání žalobce podle ust. § 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř., ve znění platném do 31. 12. 2000, neboť podle části dvanácté, hlavy I. bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb. se toto dovolání projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů (dále jen „o. s. ř.") a konstatoval, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, obsahuje stanovené náležitosti, dovolatel je zastoupen advokátkou a jí bylo dovolání též sepsáno.

Dovolací soud se nejprve zabýval tím, zda je v posuzovaném případě dovolání z důvodu, který uvedl žalobce v dovolání, a to podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., přípustné.

Podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné v případě, že jím byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Dovolání však není podle § 238 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,-Kč.

V posuzovaném případě, jak vyplývá z obsahu spisu, byl dovoláním dotčen výrok týkající se peněžitého plnění ve výši 31.040,- Kč s přísl. a jde o vztah podnikatelů při jejich podnikatelské činnosti.

S ohledem na uvedené dovolací soud konstatoval, že dovolání není z důvodu tvrzeného žalobcem v dovolání přípustné. Dovolací soud dále s ohledem na ust. § 242 odst. 3 o. s. ř. neshledal, že by dovolání bylo přípustné z důvodů uvedených v § 237 odst. 1 o. s. ř. i když nebyly žalobcem v dovolání uplatněny.

Nejvyšší soud proto podle §238 odst. 1 písm. a), § 238 odst. 2 písm. a), § 242 odst. 3, a § 243b odst. 4 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. rozhodl tak, že dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. s ohledem na úspěch v dovolacím řízení a na to, že žalovanému v tomto řízení podle spisu žádné náklady nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. května 2001

JUDr.Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. May 2001