JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 731/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně P., a. s., proti žalovanému A. B., o zaplacení částky 60.164,- Kč s příslušenstvím ze směnky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 55 Cm 26/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2004, č.j. 9 Cmo 305/2004-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. prosince 2004, č.j. 55 Cm 26/2004-54, doručeným dovolateli 7. prosince 2004 (viz doklad o doručení u č.l. 54), dovolatele vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pak soud prvního stupně usnesením ze dne 4. dubna 2005, č.j. 55 Cm 26/2004-65, které nabylo právní moci 22. dubna 2005, zamítl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatel, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.), nemá na jejich náhradu právo a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Vydáno: 27. February 2007