JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 7/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně P. – Z., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalované O. a. s., v likvidaci, zastoupené advokátem, o zaplacení částky 862.909,69 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 164/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. srpna 2005, č.j. 8 Cmo 34/2005-122, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, domáhajíc se jeho zrušení.

Podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Jak je zřejmé z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 2264, byla žalovaná ke dni 8. července 2006 z obchodního rejstříku vymazána bez právního nástupce, přičemž důvodem výmazu bylo skončení likvidace (§ 68 odst. 1 a § 75a obchodního zákoníku).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno, přičemž po zániku žalované zde není subjekt, vůči němuž by bylo možné o náhradě těchto nákladů rozhodnout.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Vydáno: 21. November 2007