JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 65/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadce J. K. o úpadcově návrhu na zrušení konkursu, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. ledna 2005, č. j. 1 Ko 23/2005 - 2948,

I. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2008, č. j. 29 Odo 65/2006-3275, se opravuje tak, že:

1/ v záhlaví usnesení v čísle jednacím usnesení odvolacího soudu se číslovka „2953“ nahrazuje číslovkou „2948“;

2/ v odůvodnění usnesení v prvním řádku odůvodnění se text v závorce „č. l. 2976 2978“ nahrazuje textem „č. l. 2968-2969“ a ve druhém řádku odůvodnění se číslovka „2929“ nahrazuje číslovkou „2924“.

II. Lhůta stanovená dovolateli k odstranění nedostatku povinného zastoupení v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2008, č. j. 29 Odo 65/2006-3275, se dovolateli prodlužuje na dobu do 5 dnů od doručení tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku označeným usnesením ze dne 27. března 2008 vyzval Nejvyšší soud dovolatele k odstranění nedostatku povinného zastoupení. V tomto usnesení se však dopustil zřejmých chyb v psaní co do označení usnesení odvolacího soudu, jehož se výzva týkala, jakož i co do označení stránek spisu, na kterých je žurnalizováno dovolání. Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ony chyby v psaní opravil způsobem uvedeným ve výroku.

S přihlédnutím k provedené opravě pak Nejvyšší soud prodloužil dovolateli lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení (způsobem popsaným v opravovaném usnesení) na dobu do 5 dnů od doručení tohoto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. května 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Vydáno: 13. May 2008