JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 511/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivany Štenglové v konkursní věci úpadce Z. d. L. n. L., d., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 95 K 1/99, o dovolání konkursního věřitele č. V. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. ledna 2002, č. j. 1 Ko 441/2001-331, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal včas dovolání konkursní věřitel číslo … V. Š.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“), dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. května 2002, č. j. 95 K 1/99 - 339, doručeným do vlastních rukou dovolatele 31. května 2002 (srov. doručenku u č. l. 339), mimo jiné vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení v patnáctidenní lhůtě počítané od doručení usnesení. Současně jej poučil, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví .

Dovolatel však do současné doby nedostatek povinného zastoupení neodstranil. poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. března 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 11. March 2004