JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 42/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalované N., a.s., o 23,747.858,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. 35 Cm 107/98, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2000, č. j. 9 Cmo 113/2000 - 144, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 4. 12. 2002, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 9. 12. 2002, vzala v plném rozsahu zpět.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního procesního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, v návaznosti na ust. § 243b odst. 5 a § 224 odst. 1 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. ledna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. January 2003