JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 408/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci konkursu dlužnice R. A. - CZ a. s., o návrhu věřitelů A) P. M. a. s., B) P. P. a. s., a C) Ing. J. S., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 46 K 4/2000, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 2001, č. j. 1 Ko 372/2001 - 467, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 21. září 2001, č.j. 1 Ko 372/2001 - 467, Vrchní soud v Praze odmítl odvolání proti usnesení ze dne 29. prosince 2000, č. j. 46 K 4/2000-375, jímž Krajský soud v Hradci Králové prohlásil soudu konkurs na majetek dlužnice. Odvolací soud uzavřel, že odvolání bylo podáno nikoli dlužnicí, nýbrž Ing. J. Š., jenž k tomu nebyl oprávněn.

Jménem dlužnice podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání advokát JUDr. P. J., který jediný je též podepsal. Povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení tímto advokátem je dokládáno procesní plnou mocí ze dne 11. prosince 2001 (č. l. 900), kterou za zmocnitelku (dovolatelku) podepsal Ing. J. Š., označený v plné moci jako „zmocněnec společnosti R. A. - CZ a. s.“

Tomuto zmocnění předcházejí plné moci ze dne 30. května 2000 a 3. července 2000 (srov. č.l. 797 a 798) vystavené dlužnicí (zmocnitelkou) Ing. J. Š. (zmocněnci). V plné moci z 3. července 2000, kterou dlužnice Ing. J. Š. zmocnila, aby ji zastupoval ve všech právních záležitostech, je přitom výslovně uvedeno, že „Ing. Š. je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce pro splnění výše uděleného zmocnění“.

Jako o zplnomocněném zástupci (zplnomocněnci představenstva) se pak o Ing. J. Š. hovoří v dovolání, jehož podstatou je polemika se závěry odvolacího soudu o nedostatcích zastoupení dlužnice v odvolacím řízení.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud - ve shodě s bodem 15., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. - odvolání rovněž projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001.

Dle ustanovení § 241 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná (odstavec 1). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná (odstavec 2).

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. h/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužnice, tj. ve znění zákonů č. 122/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 117/1994 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 224/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 12/1998 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 214/2000 Sb., č. 368/2000 a č. 370/2000 Sb. (dále též jen „ZKV“), má prohlášení konkursu mimo jiné i ten účinek, že zanikají úpadcovy příkazy, plné moci včetně prokury a dosud nepřijaté návrhy na uzavření smlouvy, jestliže se týkají majetku patřícího do podstaty; plné moci udělené dlužníkem pro konkursní řízení zanikají až dnem právní moci usnesení o prohlášení konkursu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h/ ZKV platí, že právní mocí usnesení o prohlášení konkursu, jež podle obsahu spisu nastala 20. února 2001 (z pohledu napadeného usnesení platí, že odvolání podané osobou neoprávněnou nemá odkladný účinek) zanikly i plné moci, jimiž dlužník přede dnem prohlášení konkursu pověřil k zastupování v konkursním řízení Ing. J. Š. Plná moc vystavená JUDr. J. pro dovolací řízení dne 11. prosince 2001 Ing. Š., byla tudíž udělena osobou, jež v té době již nebyla oprávněna za dlužnici jednat (její oprávnění odvozované z plných mocí z roku 2000 zaniklo právní mocí usnesení o prohlášení konkursu).

Podle ustanovení § 103 o. s. ř., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení).

Ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. pak určuje, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Nedostatek procesní plné moci je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o. s. ř.), bez jehož splnění však nelze o dovolání meritorně rozhodnout. Opatřením soudu k odstranění nedostatku průkazu zastoupení je zpravidla výzva tomu, kdo vystupuje jako zmocněnec, popřípadě účastníku, aby ve stanovené lhůtě předložil písemnou plnou moc, nebo aby k udělení plné moci došlo ústně do protokolu; to platí jak v případě, že plná moc nebyla v řízení doložena vůbec, tak v případě, že byla předložena s takovými nedostatky, pro které ji nelze považovat za platnou.

Vzhledem k tomu, že povinné zastoupení dlužnice v dovolacím řízení - jak rozvedeno výše - řádně doloženo nebylo, Nejvyšší soud ji k odstranění nedostatku této podmínky dovolacího řízení vyzval usnesením ze dne 22. července 2004, sp. zn. 29 Odo 408/2002, doručeným (dle doručenek) jejímu tvrzenému zástupci JUDr. P. J. dne 18. srpna 2004 a dlužnici samotné pak 9. září 2004, nejpozději však 15. září 2004, kdy si dlužnice zásilku uloženou na poště vyzvedla.

Posledním dnem desetidenní lhůty určené v označeném usnesení k odstranění nedostatku povinného zastoupení a počítané od doručení usnesení dlužnici tak bylo pondělí 20. září 2004; tato lhůta však uplynula marně. Nejvyšší soud dodává, že kdyby vycházel z data faktického vyzvednutí písemnosti dlužnicí, bylo by posledním dnem lhůty pondělí 27. září 2004; i tuto lhůtu však dlužnice zmeškala.

Protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes výzvu Nejvyššího soudu a poučení o následcích nečinnosti ve stanovené lhůtě nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. September 2004