JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 402/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Františka Faldyny, CSc. rozhodl v konkursní věci úpadkyně O. spol. s r. o., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 45 K 102/99, o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, o dovolání JUDr. Z. Ž., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. června 2005, č. j. 1 Ko 82/2004-182, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci potvrdil usnesení ze dne 27. ledna 2003, č. j. 45 K 102/99-161, jímž Krajský soud v Brně zprostil JUDr. Z. Ž. výkonu funkce správce konkursní podstaty úpadkyně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal JUDr. Z. Ž. včasné dovolání, jež má za přípustné na základě poučení obsaženého v napadeném usnesení, domáhaje se jeho zrušení.

Dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zprostil správce konkursní podstaty výkonu funkce, není podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001 přípustné. Nejde o žádný z případů popsaných v ustanoveních § 237 až § 239 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), což Nejvyšší soud vysvětlil v řadě svých rozhodnutí (srov. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 52/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2002, sp. zn. 29 Odo 719/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2003, pod číslem 11 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v témže časopise v čísle 9 téhož ročníku, pod číslem 155).

Na uvedeném ničeho nemění ani to, že odvolací soud dovolatele nesprávně poučil, že dovolání za určitých podmínek přípustné je (srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a mutatis mutandis i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. března 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. March 2006