JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 386/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Č. L., a. s., proti žalované L. T., o zaplacení částky 111.297,68 Kč, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 3 C 453/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2001, č.j. 28 Co 412/2001 – 59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odstavec 1). To mimo jiné neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/).

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji Okresní soud Praha – západ usnesením ze dne 12. března 2002, č. j. 3 C 453/200-71, mimo jiné vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení v patnáctidenní lhůtě a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka na tuto výzvu doručenou jí dne 22. března 2002 (srov. doručenku - č. 71 p. v.) odpovídajícím způsobem nereagovala (podáním došlým soudu 8. dubna 2002 – srov. č. l. 72-75 – soud mimo jiné informovala, že oslovený advokát její zastoupení nepřevzal a opakovala tvrzení o věcné nesprávnosti napadeného rozsudku).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty prvé, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. července 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. July 2004