JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 334/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně K., a.s., proti žalované T. S., a.s., o zaplacení 452.230,- Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 351/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2001, č.j. 4 Cmo 301/99-114 takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. prosince 2002, č.j. 29 Odo 334/2002-140, se v bodě II. výroku opravuje tak, že nesprávné označení zástupce žalobkyně „JUDr. M. D.“ se nahrazuje správným jménem „JUDr. P. N.“.

O d ů v o d n ě n í :

V bodě II. výroku shora označeného usnesení došlo ke zřejmé nesprávnosti, když namísto jména zástupce žalobkyně, bylo omylem uvedeno jméno zástupce žalovaného.

Nejvyšší soud proto vydal podle § 164 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 toto opravné usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. ledna 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. January 2003