JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 187/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce C., spol. s r. o., proti žalovanému E., v. o. s., o zaplacení 18.846,50 Kč s přísl., k dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 8. 2000, čj. 6 Cmo 131/2000 - 70, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 23. 8. 2000, čj. 6 Cmo 131/2000 - 70 zrušil rozsudek pro uznání Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 1. 2000, čj. 39 Cm 125/99 - 53 v části bodu I. výroku, týkajícím se úroku z prodlení ve výši 16%, a ve výroku II., týkajícím se náhrady nákladů řízení ve výši 6.156,- Kč a věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Ohledně povinnosti žalovaného zaplatit žalobci částku 18.846,50 Kč zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen.

Dovoláním ze dne 15. 10. 2000 napadl žalovaný výše uvedené usnesení odvolacího soudu s tím, že odůvodnění dovolání „učiní mnou s celou záležitostí obeznámený právní zástupce JUDr. B.O. "

Usnesením ze dne 9. 11. 2000, čj. 39 Cm 125/99 - 83 Krajský soud v Hradci Králové mj. ustanovil žalovanému pro dovolací řízení právního zástupce JUDr. O., jemuž poté usnesením ze dne 27. 2. 2001, čj. 39 Cm 125/99 - 86 uložil odstranění vad dovolání ve stanovené lhůtě.

Podáním ze dne 28. 3. 2001 žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce Krajskému soudu v Hradci Králové sdělil, že bere zpět dovolání ze dne 15. 10. 2000.

Dovolacímu soudu, vzhledem k tomu, že žalovaný vzal dovolání zcela zpět, nezbylo než dovolací řízení zastavit.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4, 2. věta o. s. ř., ve znění platném do 31. 12. 2000 rozhodl tak, že dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. května 2001

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. May 2001