JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1802/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadkyně G. J., s. r. o., zastoupené JUDr. F. Z., advokátem, o schválení konečné zprávy o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 K 23/2002, o dovolání úpadkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. srpna 2006, č. j. 1 Ko 199/2006-489, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, č. j. 29 Odo 1802/2006-601, se opravuje tak, že za poslední odstavec odůvodnění se jako samostatný odstavec vkládá věta: „Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.“

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku označené usnesení Nejvyššího soudu je postiženo jinou zřejmou nesprávností spočívající v tom, že v rozporu s ustanovením § 243c odst. 1 a § 169 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) neobsahuje poučení o tom, zda je proti němu přípustný opravný prostředek

Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 o. s. ř. zřejmou nesprávnost zmíněného usnesení opravil způsobem uvedeným ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 11. November 2009