JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1782/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci úpadce Z. d. U. v likvidaci, družstva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 94 K 76/95, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, o dovolání konkursního věřitele Ing. A. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. dubna 2006, č. j. 1 Ko 35/2006 - 619, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Konkursní věřitel Ing. A. B. podal proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím. Ani z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem, či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 7. září 2006, č. j. 94 K 76/95 631, vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil ho, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však na výzvu doručenou dne 26. září 2006 nereagoval.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Městského soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. ledna 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 11. January 2007