JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1768/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce A. N., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému JUDr. K. H., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadce Zemědělského družstva O. B., družstva v likvidaci, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49 Cm 99/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. února 2005, č.j. 3 Cmo 188/2004-115, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. června 2004, č.j. 49 Cm 99/2003-104, odkazuje na ustanovení § 96 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), řízení pro zpětvzetí žaloby zastavil a žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 840,- Kč.

Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobce usnesením ze dne 22. února 2005, č.j. 3 Cmo 188/2004-115, usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení potvrdil a ve výroku o nákladech řízení je zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu - v rozsahu jeho potvrzujícího výroku - podal žalobce dovolání, vyjadřuje nesouhlas se závěrem, že „nebyl přinucen ke zpětvzetí žaloby“.

Jelikož dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby podle ustanovení § 96 o. s. ř., není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2002, sp. zn. 29 Odo 285/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2002, pod číslem 103), Nejvyšší soud je odmítl [§ 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.].

Za stavu, kdy o náhradě nákladů řízení před soudy nižších stupňů již bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. května 2005, č.j. 49 Cm 99/2003-132, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. července 2005, č.j. 3 Cmo 161/2005-140, Nejvyšší soud rozhodl i o náhradě nákladů dovolacího řízení. Výrok o náhradě těchto nákladů se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalovanému v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Vydáno: 30. January 2007