JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1755/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně A. N., zastoupené JUDr. J. L., advokátem, proti žalovaným 1) T. a. s., zastoupené JUDr. P. S., advokátem, a 2) Ing. S. N., , o určení neplatnosti právního úkonu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Cm 6/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. května 2006, č.j. 12 Cmo 471/2005-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 25. dubna 2008, došlým Nejvyššímu soudu 15. května 2008, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaným podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 22. May 2008