JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 174/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce O., spol. s r. o., proti žalované D. S., o zaplacení 35.227,50 Kč s přísl., k dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2000, čj. 15 Co 602/2000 - 26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 19. 9. 2000, čj. 15 Co 602/2000 - 26, odmítl odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 1998, čj. 67 Ro 1308/98 - 14, jímž tento soud odmítl odpor proti jím vydanému platebnímu rozkazu ze dne 17. 9. 1998, čj. 67 Ro 1308/98 - 6. V odůvodnění usnesení odvolací soud zejména uvedl, že žalovaná podala své odvolaní opožděně dne 22. 12. 1998, přičemž lhůta pro podání odvolání končila dne 15. 12. 1998.

V podání ze dne 4. 12. 2000, které došlo Krajskému soudu v Ostravě téhož dne, jež bylo nadepsáno jako „Dovolání k Nejvyššímu soudu", žalovaná požadovala o „rozhodnutí ve věci odvolání proti usnesení Okresního soudu ze dne 26. 11. 1998, čj. 67 Ro 1308/98 - 14".

Usnesením ze dne 6. 2. 2001, čj. 67 Ro 1308/98 - 33, Okresní soud v Ostravě vyzval žalovanou, aby sdělila soudu, zda podání ze 4. 12. 2000 je dovoláním proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu a pokud by tomu tak bylo, aby odstranila vytčené vady tohoto podání a dále byla žalovaná vyzvána k prokázání podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení. K odstranění uvedených nedostatků byla stanovena lhůta 10 dnů od doručení usnesení a žalovaná byla poučena o důsledcích neodstranění vytčených nedostatků.

Nejvyšší soud ze spisu zjistil, že usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2001, čj. 67 Ro 1308/98 - 33, bylo žalované doručeno dne 20. 2. 2001. Žalovaná neodstranila vady podání ze 4. 12. 2000, ani nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, popř. nedoložila, že sama má právnické vzdělání a neučinila tak ani dosud.

V posuzovaném případě lze pokládat podání žalované ze 4. 12. 2000 za dovolání, které nemělo stanovené náležitosti.

S ohledem na bod 17, hlavu I., část dvanáctou, zák. č. 30/2000 Sb. se toto dovolání, vzhledem k tomu, že směřuje proti rozhodnutí, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona (tj. před 1. 1. 2001), projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen „o. s. ř.").

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit a soud k tomu učiní vhodné opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení soud zastaví (§ 104 odst. 2 o. s. ř.).

Z uvedeného je zřejmé, že žalovaná na základě výzvy soudu prvního stupně nedostatek podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě neodstranila a neučinila tak dosud.

Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. rozhodl tak že dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, 1. větu o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť žalovaná zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 17. května 2001

JUDr.Ing. Jan H u š e k, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 17. May 2001