JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1658/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka, právní věci žalobců a) M. V., a b) K. V., obou zastoupených Mgr. J.L., advokátem, proti žalované L.t.z. spol. s r. o., zastoupené Mgr. M. P., advokátem o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 35 Cm 21/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2006, č. j. 14 Cmo 428/2005 - 172, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit oběma žalobcům k ruce společné a nerozdílné na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 6.158,25 Kč, do rukou jejich právního zástupce, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 26. listopadu 2007, doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. prosince 2007, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla jí povinnost hradit oběma žalobcům náklady řízení. Ty v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném od 1. září 2006 (dále jen „vyhláška“). Sazba odměny se pak určuje podle § 7 písm. g), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky částkou 4.875,-. Náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. září 2006, činí 300,- Kč. DPH ve výši 19% činí 983,25 Kč. Částka přiznaná oběma žalobcům k tíži žalované tak činí 6.158,25 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 28. ledna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. January 2008