JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1634/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně L. L., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) M. R., 2) D. H., 3) V. P., 4) J. U., 5) R. H., a 6) JUDr. M. Š., o zaplacení částky 67.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 36 Cm 364/96, o dovolání šestého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. února 2006, č. j. 2 Cmo 429/2005-115, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Šestý žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.942,50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 23. února 2006, č. j. 2 Cmo 429/2005-115, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. března 2001, č. j. 36 Cm 364/96-53, ve vztahu mezi žalobkyní a šestým žalovaným ve vyhovujícím výroku ve věci samé a ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal šestý žalovaný dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 17. dubna 2008, č. j. 29 Odo 1634/2006-153, dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení s poučením o následcích nesplnění výzvy. Na tuto výzvu dovolatel reagoval zasláním ověřeného opisu diplomu číslo 1321/86 o vykonání státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru právo vystaveného Vysokou školou Sboru národní bezpečnosti dne 11. dubna 1986.

Poněvadž doklad o vykonání rigorózní zkoušky není dokladem o právnickém vzdělání ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. května 2008, č. j. 29 Odo 1634/2006-156, dovolateli prodloužil lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení způsobem uvedeným v usnesení ze dne 17. dubna 2008, č. j. 29 Odo 1634/2006-153, na dobu sedmi dnů od doručení usnesení. Současně odvolatele opětovně poučil o následcích nesplnění výzvy.

Na základě této druhé výzvy odvolatel zaslal v příloze podání ze dne 2. června 2008 plnou moc udělenou advokátovi JUDr. J. Č.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být (v případě dovolatelů - fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu nedošlo, neboť diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru právo není dokladem o získání právnického vzdělání dovolatele ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř., a dovolání nebylo dosud zvoleným advokátem podepsáno nebo nahrazeno jeho vlastním podáním, ani nebylo sděleno, že se s dovoláním ztotožňuje, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o s. ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyni vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, jež v dané věci sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce3.642,50 Kč podle ustanovení § 3 odst. 1 bodu 5., § 10, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst.1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. srpna 2006, a z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhláškyč. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. září 2006, a celkem činí 3.942,50 Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 18. června 2008

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. June 2008