JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1536/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně A. – C. a. s., proti žalovaným 1) Ing. J. R. a 2) M. R., oběma zastoupeným advokátem, o zaplacení částky 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 207/2005, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. května 2006, č.j. 25 Co 474/2005-128, takto:

I. Dovolání se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaní podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Krajský soud v Plzni potvrdil rozsudek ze dne 29. září 2005, č.j. 6 C 207/2005-89, kterým Okresní soud v Klatovech uložil žalovaným zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku 500.000,- Kč s 10% úrokem z prodlení od 11. ledna 2001 do zaplacení a „s úrokem z prodlení ve výši 71.652,- Kč od 26. října 1999 do 10. ledna 2001“ a na nákladech řízení částku 20.000,- Kč, to vše do 31. března 2006. Dovolatelé namítají, že je dán dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přípustnost dovolání opírají o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přisuzujíce zásadní právní význam napadeného rozhodnutí ve věci samé řešení otázky, zda přihláškou pohledávky do konkursního řízení vedeného na majetek hlavního dlužníka (J.R.) se staví promlčecí doba k uplatnění pohledávky vůči jmenovanému, a zda tato skutečnost má vliv na případné promlčení pohledávky vůči žalovaným (dovolatelům) jako ručitelům.

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem b) nejde a důvod založit přípustnost dovolání podle písmene c) Nejvyšší soud nemá. Otázku kladenou dovolateli totiž zodpověděl v rozsudku ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 29 Odo 1453/2005, v němž formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož právním úkonem, který se považuje podle předpisu upravujícího soudní řízení za jeho zahájení nebo za uplatnění práva v již zahájeném řízení, kterým se ve smyslu ustanovení § 402 obchodního zákoníku (dále jen „ obch. zák.“) staví běh promlčecí doby, je podle § 20 odst. 8 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, i přihláška věřitelovy pohledávky v konkursu vedeném na majetek dlužníka. Uplatní-li věřitel nevykonatelnou pohledávku přihláškou podanou v konkursním řízení vedeném na majetek dlužníka a takto přihlášená a následně v konkursu řádně zjištěná pohledávka není za trvání konkursu zcela uspokojena, pak běh promlčecí doby ve vztahu k osobě dlužníka je třeba po dobu konkursního řízení posuzovat podle ustanovení § 405 obch. zák. Ve vztahu k ručitelům pak platí ustanovení § 310 obch. zák. a právo věřitele vůči ručitelům se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníku.

Jelikož od výše uvedeného právního závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci, není dovolání přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaných bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Petr Gemmel,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 14. December 2006