JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1504/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka, právní věci žalobce Ing. B. Č., jako správce konkursní podstaty úpadkyně R. spol. s r. o., zastoupeného JUDr. J. D., advokátem proti žalovaným 1) Z. K., 2) M. Z., oběma zastoupeným JUDr. P. S., advokátem a 3) T. K., o zaplacení částky 644.620,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 35 C 40/2003, o dovolání prvního a druhého žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2006, č. j. 22 Co 476/2005 – 169, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. První a druhý žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.800,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám zástupce žalobce JUDr. J. D.

O d ů v o d n ě n í:

První a druhý žalovaní podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 13. srpna 2007, doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 16. srpna 2007, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. V dané věci sestávají náklady řízení z odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni, podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. srpna 2006 (dále jen „vyhláška“). Sazba odměny se pak určuje podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky částkou 15.000,- Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %, tj. na částku 7.500,- Kč, jelikož advokát žalobce učinil v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. září 2006, činí 300,- Kč. Částka přiznaná žalobci k tíži prvního a druhého žalovaných tak činí 7.800,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 4. prosince 2007

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. December 2007