JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1460/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně V. M. G., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému JUDr. K. K., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně K., spol. s r. o., zastoupenému advokátkou, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 Cm 93/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2006, č.j. 4 Cmo 88/2005-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 23. ledna 2007, došlým Nejvyššímu soudu 1. února 2007, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 25a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. února 2007

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 07. February 2007