JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1404/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela rozhodl v právní věci navrhovatelky M. p. a. s., zastoupené advokátem, za účasti P. L., a. s., zastoupené advokátem, o jmenování znalce k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vedené u Krajského soudu v Ú. n. L. – p. L. pod sp. zn. Nc 79/2005, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 26. května 2006, č. j. 14 Cmo 14/2006 - 155, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v P., které vzala podáním ze dne 17. prosince 2007, doručeným Nejvyššímu soudu dne 19. prosince 2007, v plném rozsahu zpět. P. L., a. s., která se předtím k dovolání písemně vyjádřila, vyslovila se zpětvzetím dovolání souhlas a vzdala se náhrady nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. února 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 05. February 2008