JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1310/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce K.., zastoupeného Mgr. O. P., advokátem, , proti žalovanému Mgr. T. V., advokátu, , jako správci konkursní podstaty úpadkyně S. a. s., , o vyloučení akcií ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, o přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalobce, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 14/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. března 2006, č. j. 8 Cmo 461/2005-161, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

U Krajského soudu v Brně probíhá pod sp. zn. 3 Cm 14/2005 řízení o žalobě, kterou se žalobce (K., Inc.) domáhá vůči žalovanému správci konkursní podstaty úpadkyně S. a. s. vyloučení označených akcií fondu T. ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně.

Usnesením ze dne 3. srpna 2005, č. j. 3 Cm 14/2005-112, Krajský soudu v Brně zamítl návrh žalobce, aby do řízení přistoupila jako další účastník na straně žalobce společnost C. I. L.,

K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci ve výroku označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, namítaje, že je dán dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dovolání pak snáší argumenty na podporu závěru o existenci uplatněného dovolacího důvodu.

Dovolání, jež je přípustné dle § 239 odst. 2 písm. b/ o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 o. s. ř., protože se stalo, v důsledku okolností nastalých po vydání rozhodnutí, bezpředmětným. Je tomu tak, proto, že dovolatel (žalobce) podáním došlým soudu 29. ledna 2008 vzal žalobu zcela zpět (jde o zpětvzetí podléhající režimu § 96 odst. 4 o. s. ř.). Za této situace by ani zrušení dovoláním napadeného usnesení nemohlo vést k novému projednání a rozhodnutí návrhu žalobce, aby do řízení přistoupila jako další účastník na straně žalobce výše označená společnost (řízení o žalobě bude zastaveno).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 25. September 2008