JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1290/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně C.-2, L., zastoupené JUDr. P. B., advokátem, proti žalovanému O. B., narozenému o zaplacení částky 3,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 C 83/2004, o dovolání F. Š., zastoupeného Mgr. P. S., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. února 2006, č. j. 17 Co 418/2005-101, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 2. února 2006, č. j. 17 Co 418/2005-101, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. října 2005, č. j. 15 C 83/2004-91, ve výroku, jímž soud prvního stupně - odkazuje na ustanovení § 92 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) - připustil, aby do řízení na straně žalovaného přistoupil jako další účastník F. Š., Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně v závěru, že v daném případě byly splněny předpoklady pro vstup F. Š. do řízení jako dalšího účastníka na straně žalovaného.

Námitku F. Š., že návrh na jeho vstup do řízení doručený soudu 19. května 2005 podala původní žalobkyně Č. o. b., a. s., která však pohledávku postoupila smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27. února 2004 společnosti C.-2, L. a dne 11. března 2004 podala návrh na vstup postupníka do řízení podle § 107a o. s. ř., tedy v době, kdy již ztratila aktivní legitimaci ve sporu, neboť nebyla věřitelem pohledávky, jejíž zaplacení je předmětem sporu, nepovažoval za důvodnou s tím, že v případě procesního nástupnictví ten, kdo vstupuje do řízení, přijímá stav řízení, jaký je v době jeho vstupu, a to ke dni právní moci usnesení, kterým soud návrhu podle § 107a o. s. ř. vyhoví. O návrhu na změnu na straně žalobkyně podle § 107a o. s. ř. nebylo do podání návrhu na přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalovaného rozhodnuto, Č. o. b., a. s. jako původní žalobkyně byla proto oprávněna podat tento návrh.

Proti usnesení odvolacího soudu podal F. Š. dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. a namítaje, že postup soudu, jímž bylo rozhodnuto o vstupu nového žalobce do řízení a přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalovaného, je nesprávný. Správným postupem soudu prvního stupně by bylo, pokud by rozhodl nejprve samostatným usnesením o návrhu původní žalobkyně, aby do zahájeného řízení vstoupila společnost C.-2, L. jako nabyvatelka práva a teprve následně se zabýval dalším podáním původní žalobkyně, aby do řízení přistoupil dovolatel a tomuto návrhu by za uvedené procesní situace nemohl vyhovět. S přistoupením dalšího žalovaného do řízení zákon spojuje účinky zahájení řízení proti němu a soud je povinen podle § 103 o. s. ř. zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Nemůže tak obstát odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, že jde o rozhodnutí procesní povahy, pro které nemá otázka nedostatku aktivní věcné legitimace žádný význam. Vyslovila-li společnost C.-2, L. souhlas se vstupem do řízení, vyslovila souhlas v procesní situaci zcela odlišné od stavu nastalého rozhodnutím o připuštění vstupu dovolatele do řízení.

Proto dovolatel požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání uvedla, že původní žalobkyní byl podán návrh na vstup F. Š. do řízení na základě její výslovné žádosti; rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a dovolání za nedůvodné.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř.; je však zjevně bezdůvodné.

Přestože dovolatel vytýká soudu prvního stupně, s nímž se odvolací soud ztotožnil, nesprávný procesní postup, jde o výhradu nesprávnosti posouzení splnění předpokladů, za nichž lze vyhovět návrhu na přistoupení dalšího účastníka do řízení, konkrétně nesprávnosti posouzení, zda návrh byl podán žalobkyní, jak vyžaduje ustanovení § 92 odst. l o. s. ř.

Z ustanovení § 92 odst. l o. s. ř. vyplývá, že na návrh žalobce může soud připustit, aby do řízení přistoupil další účastník. Souhlasu toho, kdo má takto do řízení vstoupit, je třeba, jestliže má vystupovat na straně žalobce.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 47/2005, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročník 2006, pod číslem 48, formuloval a odůvodnil závěr (od něhož nemá důvod odchýlit se ani v této věci a něž v podrobnostech odkazuje), podle kterého vyhoví-li soud návrhu na vstup nového účastníka do řízení na místo dosavadního účastníka podle § 107a odst. 2 o. s. ř., stává se osoba, jejíž vstup do řízení je takto navržen, účastníkem řízení až právní mocí takového usnesení.

Podala-li návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení původní žalobkyně v době, kdy o jejím návrhu na změnu podle § 107a o. s. ř. nebylo rozhodnuto, mohla tak do doby právní moci usnesení o připuštění změny podle § 107a o. s. ř. učinit pouze ona a rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byl vstup dovolatele do řízení připuštěn, je správné, v souladu se závěrem vysloveným ve výše citovaném rozhodnutí a s ustanovením § 92 odst. 1 o. s. ř.

Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit nepodařilo a z obsahu spisu nevyplývá ani existence vad, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k nimž dovolací soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolání jako zjevně bezdůvodné podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. února 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Vydáno: 01. February 2007