JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1150/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně E.-S. spol. s r. o., zastoupené JUDr. M. V., advokátem proti žalované R. a. s., zastoupené prof. JUDr. J. D., advokátem o vydání cenných papírů, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 Cm 580/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. dubna 2006, č. j. 12 Cmo 309/2005-226, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 17. prosince 2007, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, když žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaná se náhrady nákladů dovolacího řízení vzdala.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. January 2008