JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1146/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové, v právní věci navrhovatelky M. p. a. s., zastoupené advokátem, za účasti 1) P. Ch., a. s., zastoupené advokátem a 2) Z. a o. k. s. r. o., o jmenování znalce k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vedené u Krajského soudu v Ú. n. L. pod sp. zn. Nc 1057/2005, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 18. dubna 2006, č. j. 14 Cmo 519/2005 - 106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v P., které posléze, podáním ze dne 17. prosince 2007, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno, P. Ch., a. s. se náhrady nákladů dovolacího řízení vzdala a společnosti Z. a o. k., s. r. o. náklady dovolacího řízení dle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. ledna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. January 2008