JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1000/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů a) Ing. J. Š., b) I. Š., obou zastoupených advokátem a c) Mgr. A. V., o zápis obchodní společnosti A. a. s., do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. F 88019/98, o dovolání všech navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. března 2004, č. j. 7 Cmo 201/2003 – 87, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 8. března 2004, č. j. 7 Cmo 201/2003 – 87, potvrdil odvolací soud usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2003, č. j. F 88019/98 - 75, kterým tento zamítl návrh na zápis společnosti A. a. s. (dále jen „společnost“) do obchodního rejstříku.

V odůvodnění rozhodnutí odvolací soud uzavřel, že soud prvního stupně posoudil nedostatky stanov společnosti v části, týkající se náležitostí podle ustanovení § 173 odst. 1 písm. c), § 173 odst. 1 písm. e) a § 173 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“) správně, nesouhlasil pouze se závěry soudu prvního stupně týkajícími se náležitosti podle ustanovení § 173 odst. 1 písm. i) obch. zák.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali navrhovatelé dovolání.

Co do jeho přípustnosti odkázali na ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolatelé namítají, že jim byla nesprávným postupem soudu v průběhu řízení odňata možnost jednat před soudem prvního stupně. Tvrdí, že zjistili, že se ze soudního spisu ztratily dokumenty, které připojili k návrhu na povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku a že stanovy společnosti, které se nacházejí ve spisu, nejsou úplné. Poukazují rovněž na dlouhou dobu řízení. Dále pak odvolatelé obsáhle argumentují, proč považují stanovy společnosti za správné.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 13., zákona č. 30/2000 Sb., se pro rozhodování ve věcech obchodního rejstříku (§ 200e o. s. ř.) zahájených na návrh, který byl podán přede dnem účinnosti tohoto zákona, v prvním stupni použijí dosavadní právní předpisy. O takový případ jde i v projednávané věci.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže účastníku řízení byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Odnětím možnosti jednat před soudem ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí postup soudu, jímž znemožnil účastníku řízení realizaci procesních práv, která mu dává občanský soudní řád. O vadu ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. jde však jen tehdy, šlo-li o postup nesprávný (uvažováno z hlediska zachování postupu určeného procesními předpisy) a jestliže se postup soudu projevil v průběhu řízení a nikoli také při rozhodování (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 27/1998 a 49/1998).

Dovolatelé zakládají svůj závěr o odnětí možnosti jednat před soudem na tom, že soudy obou stupňů založily svá rozhodnutí na neúplných listinách a že nevzaly ohled na to, že se některé listiny, které dovolatelé doložili, ztratily. Takový postup soudů by však mohl mít za následek nesprávné rozhodnutí, nikoli odnětí možnosti dovolatelů jednat před soudem. Za odnětí možnosti jednat před soudem nelze považovat ani tvrzené průtahy v řízení.

Jen pro úplnost je třeba dodat, že stejnopis notářského zápisu ze dne 23. září 1998, jehož přílohou jsou stanovy společnosti, je s tímto návrhem pevně spojen, spojení je opatřeno přelepkou s razítkem notáře, stránky stanov jsou očíslovány a žádná nechybí.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. proto dovolání přípustné není. Protože Nejvyšší soud nezjistil ani jiný důvod přípustnosti, podle § 243b odst. 4 o. s. ř. a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. října 2007

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 02. October 2007