JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Tomáše Brauna v konkursní věci úpadce Zemědělského družstva L. nad D. v likvidaci, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 K 149/97, o dovolání konkursního věřitele M. J., zastoupeného advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2005, č. j. 2 Ko 67/2005-891, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 9. srpna 2005, č. j. 33 K 149/97- 880, odmítl jako opožděné odvolání M. J. (dále jen „konkursní věřitel“) proti usnesení ze dne 27. května 2005, č. j. 33 K 149/97-832, jímž týž soud jmenovaného odvolal z funkce člena věřitelského výboru a jmenoval členkou věřitelského výboru JUDr. Š. F.

K odvolání konkursního věřitele Vrchní soud v Praze, v záhlaví označeným usnesením určil, že soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. L. K. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci (první výrok) a potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. srpna 2005 (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal konkursní věřitel včasné dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), namítaje, že jsou dány dovolací důvody uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., tedy, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (odstavec 2 písm. a/) a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odstavec 2 písm. b/). V dovolání snáší argumenty na podporu existence uplatněných dovolacích důvodů a požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání v uvedené věci není přípustné.

Nejde totiž o žádný z případů přípustnosti dovolání podle § 237 až § 239 o. s. ř. Tomu, aby bylo možné založit přípustnost podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. (srov. § 238a odst. 2 o. s. ř.), překáží, že napadené usnesení není usnesením odvolacího soudu „ve věci samé“. Srov. dále i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek;

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Vydáno: 23. November 2006