JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 9/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce D. p. m. P., a. s., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému M. K., o zaplacení 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 11 C 289/2004, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 11 C 289/2004 se Obvodnímu soudu pro Prahu l nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se domáhá žalobou podanou u Okresního soudu ve Zlíně vydání rozsudku, kterým bylo žalovanému bylo uloženo zaplatit mu částku 808,- Kč s příslušenstvím a nahradit náklady řízení s odůvodněním, že žalovaný dne 5.5.2003 cestoval hromadnou dopravou v Praze bez platné jízdenky.

Žalovaný podal odpor proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem ve Zlíně dne 30.8.2004, č.j. 24 Ro 761/2004-4, v němž uvedl, že neobdržel žádnou výzvu k zaplacení, že však je připraven částku 808,- Kč zaplatit za předpokladu, že mu bude zaslána poštovní poukázka. Současně uvedl, že v místě trvalého bydliště se nezdržuje často, jelikož nepracuje na Z.

Okresní soud ve Zlíně uvědomil účastníky, že uvažuje o předložení věci nejbližšímu společně nadřízenému soudu k přikázání věci podle § 12 odst. 2 a 3 o.s.ř. z důvodu vhodnosti, neboť oba účastníci mají sídlo resp. pobyt v P.

Žalobce se k výzvě nevyjádřil, ačkoliv mu byla řádně doručena, žalovaný uvedl, že nemá námitek.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený jak příslušnému soudu (Okresnímu soudu ve Zlíně) tak Obvodnímu soudu pro Prahu l, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh soudu na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 3 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Důvody uvedené okresním soudem nejsou natolik závažné, aby byly způsobilé k prolomení výše citované zásady. Okolnost, že žalobce má v obvodu navrženého soudu své sídlo a že žalovaný se v obvodu tohoto soudu také zdržuje, nejsou takovými skutečnostmi, které by odůvodňovaly přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu. Žalovaný prohlašuje, že předmětnou pohledávku proplatí, jakmile obdrží poštovní poukázku a v dosavadním řízení šlo jen o problém doručení žalovanému, se kterým navrhovaná delegace nesouvisí.

Nejvyšší soud důvody pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a návrhu okresního soudu nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. March 2005