JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 23/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce D. p. m. P., a. s., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému K. D., zastoupenému opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, o zaplacení částky 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 207/2004, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 207/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hradci Králové vydal ve shora označené věci dne 20.4.2004 platební rozkaz č.j. 13 Ro 1149/2004-4, kterým uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 808,- Kč s příslušenstvím.Usnesením ze dne 20.8.2004, č.j. 13 Ro 1149/2004-11, tento platební rozkaz zrušil, neboť se jej nepodařilo žalovanému doručit.

Usnesením ze dne 29.10.2004, č.j. 10 C 207/2004-12, vyslovil Okresní soud v Hradci Králové svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o.s.ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne. Dalším usnesením ze dne 9.12.2004, č.j. 10 C 207/2004-14, ustanovil pro žalovaného opatrovníkem Mgr. J. K., justičního čekatele Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Podle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. je obecným soudem žalovaného soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Podle ustanovení § 86 odst. l o.s.ř., jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště. Jak vyplývá z výpisu centrální evidence obyvatel ze dne 11.6.2004, měl žalovaný trvalé bydliště na adrese … L. 4, okr. J. od 2.10.1992.

Nejvyšší soud tak nemohl určit místně příslušný soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. April 2005